Internet Archive BookReader

Sarva-Darsana-Samgraha by Madhavacharya (Vidyaranya Swami) - [Sanskrit-Hindi]